Vi bär ansvaret för våra barn

Miljöansvar

Att visa hänsyn till vår ekologiska miljö utgör en naturlig del av Jussila Groups företagsvardag. Vi satsar på att minska de direkta miljökonsekvenserna av vår verksamhet och identifiera indirekta miljökonsekvenser.

Miljöaspekterna beaktas i projektplaneringen, övervakningen av pågående byggprojekt och fullbordandet av färdigställda objekt.

Jussila Groups produktionskedjor påverkar miljön bland annat via tillverkningen och användningen av jord- och stenmaterial samt energiförbrukningen. För att minimera de direkta och indirekta miljökonsekvenserna strävar vi efter att förkorta genomloppstiderna inom produktionskedjorna och satsa på energieffektiva lösningar och effektiva materialflöden.

Jussila Groups miljösystem grundar sig på standarden ISO 14001. Bolaget har som mål att få ett miljöcertifikat inom en snar framtid.

Koldioxidavtryck

Jussila Group försöker minska sitt koldioxidavtryck genom att minimera mängden växthusgaser som uppstår i bolagets verksamhet. Genom att minska klimatbelastningen bidrar vi till att bromsa den globala uppvärmningen. Vi ser till att använda tillräckligt moderna arbetsmaskiner och verktyg så att produktionsprocessen blir effektivare och exaktare.

I fråga om vår transportmateriel följer vi hela tiden upp bränsleförbrukningen och strävar efter att minska förbrukningen. Genom regelbunden service och dagliga inspektioner säkerställer vi att våra maskiner alltid är i skick så att inga läckageskador kan uppstå. Vi är också måna om att minimera tomgångstiden och värma motorerna före start på vintern. I viss mån är det också möjligt att förlägga arbetsuppgifter till optimala tidpunkter med avseende på årstid och väder så att användningen av materielen och bränsleförbrukningen kan optimeras.

Hållbar utveckling

För Jussila Group är det viktigt att beakta vilka effekter och konsekvenser vår verksamhet har på lång sikt. Vi tror på idén om hållbar utveckling och vill bidra till att trygga en bra värld för både nuvarande och kommande generationer. Vi respekterar miljön och är måna om att dess värden bibehålls i vår verksamhet. Vi planerar våra projekt med hänsyn till miljön och strävar efter att återställa naturen i så gott skick som möjligt efter varje projekt. Den miljöundersökning som görs i samband med ansökan om miljötillstånd och bestämmelserna om tillståndet förbinder oss till detta.

Vi vill erbjuda en så bra verksamhets- och arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare och prioriterar verksamhetsmetoder som respekterar miljön. Vi tar också hänsyn till de människor vars levnadsmiljö kan påverkas av vår verksamhet, och vi strävar efter att orsaka så små olägenheter som möjligt.

Genom att beakta alla ovan nämnda aspekter möjliggör vi också en hållbar ekonomi. Ekonomisk hållbarhet bygger inte på skuldsättning eller slöseri av psykiska eller materiella resurser. Vi siktar inte på kortsiktig vinst, utan vårt mål är att upprätthålla en balanserad ekonomi genom att respektera miljöns och människornas behov.